รับตรง58 10 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 (รอบที่ 3)

รับตรง58 10 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ-ปริญญาตรีควบปริญญาโท เน้น 2 ภาษา
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การสื่อสารดิจิตอล
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • สถิติ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและสิ่งทอ
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.25 2.50 2.75 ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน(ถ้ามี)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์