รับตรง58 ภาคปกติ รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า )

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเงินและการธนาคาร
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาไทย
   • พลศึกษา
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชาการอด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 1,683 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์