รับตรง58 ประเภทสอบตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ประเภทสอบตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมการผลิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
   • ประมง
   • การผลิตพืช
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
   • วิศวกรรมวัสดุ-พลาสติก
   • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
   • วิศวกรรมอาหาร
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสิ่งทอ
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ประติมากรรม
   • ศิลปะภาพพิมพ์
   • ศิลปะไทย
   • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการพิมพ์
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครสอบที่คณะที่ต้องการสมัครสอบ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์