รับตรง58 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2558

รับตรง58 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 20 เมษายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • สถิติ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • การบริหารทั่วไป
  • การปกครองท้องถิ่น
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  • กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศาสนาและปรัชญา
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับตนเอง ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 124 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน/ผลงานด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์