รับตรง58 โควตาพื้นที่จ.ระยอง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ-ระยอง 2558

รับตรง58 โควตาพื้นที่จ.ระยอง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ-ระยอง 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี โครงการปกติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 ปี โครงการสมทบพิเศษ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปีตั้งแต่ปี 2555 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 190 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8