รับตรง58 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อุบลราชธานี-มุกดาหาร 2558

รับตรง58 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.อุบลราชธานี-มุกดาหาร 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิธีรับตรงทั่วไป หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับอนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์