รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 – 29 มีนาคม 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 แผนการเรียนวิทย์-คณิต สายสามัญ
 • มีผลการเรียนสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 • มีผลการสอบสามัญ 7 วิชา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 12 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลคะแนนสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์