รับตรง58 ความร่วมมือข้าราชการทหารตำรวจ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

รับตรง58 ความร่วมมือข้าราชการทหารตำรวจ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 60 คน
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 50 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ได้รับแต่งตั้ง หรือเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 110 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ข้าราชการทหาร ยื่นไปสมัคร ณ ฝ่ายกำลังพลจังหวัดทหารบกพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
 • ข้าราชการตำรวจ ยื่นใบสมัคร ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์