รับตรง58 ภาคปกติ รอบทั่วไป ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2558

รับตรง58 ภาคปกติ รอบทั่วไป ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • พลศึกษา
   • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาจีน
   • การพัฒนาชุมชน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีสากล
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารจัดการภาครัฐ
   • การปกครองท้องถิ่น
   • การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
   • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   • (หน้า 7)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
   • (หน้า 7)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   • เกษตรศาสตร์-การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
   • เกษตรศาสตร์-เกษตรอินทรีย์
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • (หน้า 7)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เซรามิค
   • คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 3,725 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: