รับตรง58 สอบคัดเลือก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2558 (รอบเพิ่มเติม)

รับตรง58 สอบคัดเลือก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2558 (รอบเพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 10 เมษายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศาลายา
  • การจัดการงานก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การจัดการทรัพยากรอาคาร
  • การออกแบบสื่อดิจิตอล
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี
  • สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปี
  • สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
  • (หน้า 3)
 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • การโรงแรม
  • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล
  • การบัญชี
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
  • การบัญชี
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การบริหารธุรกิจ-หลักสูตรภาษาจีน
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยเพาะช่าง
  • ประติมากรรมไทย
  • หัตถศิลป์
  • ประติมากรรม
  • ศิลปหัตถกรรม
  • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • 990 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครแต่ละแห่ง
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์