รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทรับตรงบุคคลทั่วไป ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทรับตรงบุคคลทั่วไป ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • อังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
  • ดนตรีศึกษา-ดนตรีตะวันตก
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • ดนตรี
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินและการธนาคาร
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภูมิสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สถิติประยุกต์
  • เคมี
  • สาธารณสุขชุมชน
  • วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  • สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิค
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 2,920 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์