รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏสกลนคร 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏสกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์
   • นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
   • เกษตรศาสตร์
   • อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
   • คหกรรมศาสตร์
   • การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
   • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • พืชศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตร-ธุรกิจการเกษตร
   • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการประมง
   • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์
   • (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การท่องเที่ยว
   • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
   • สารสนเทศศาสตร์
   • (หน้า 7)
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปกรรม
   • ดนตรี
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 9)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • (หน้า 10)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การเงินการธนาคาร
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • (หน้า 11)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส. /หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 2,276 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์