รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 24 เมษายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   • ภาษาอังกฤษศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษาและวัฒนธรรมไทย-สำหรับชาวต่างชาติ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารสื่อใหม่
   • การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการออกแบบ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมพลังงาน
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • การพัฒนาสังคม
   • ทัศนศิลป์
   • ดนตรี
   • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
   • การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
   • นวัตกรรมสังคม
   • สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
   • ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยาสังคม-จิตวิทยาอุตสาหกรรม
   • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กราฟฟิคดีไซน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การบริหารโรงแรม
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชากฎหมาย
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 4,655 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สมัครเข้าศึกษา
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์