รับตรง58 ใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 ใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-สงขลา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • สารสนเทศศึกษา
   • ภาษาจีนแผ่น 1
   • ภาษาจีนแผน 2
   • ภาษาไทย
   • ภาษามลายู
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาญี่ปุ่น
 • คณะศึกษาศาสตร์-สงขลา
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์-เคมี
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ-สงขลา
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การประกอบการและการจัดการจัด
   • การการค้าปลีก
   • การตลาด
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์-วิทยาเขตสงขลา
   • นิติศาสตร์-วิทยาเขตพัทลุง
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์-สงขลา
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง
   • ศิลปะการออกแบบ
   • ทัศนศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์-พัทลุง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ชีววิทยา
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สถิติ
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา-พัทลุง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
   • วิทยาการศาสตร์การกีฬา
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน-พัทลุง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • สัตวศาสตร์
 • (หน้า 3, 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีคะแนน GAT/PAT ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนรับ

 • 1,083 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์