รับตรง58 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 17 เมษายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 10 คน
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 20 คน
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีตะวันตก ดนตรีสากล
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษ ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6