รับตรง58 เภสัชศาสตรบัณฑิต ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ม.นเรศวร 2558

รับตรง58 เภสัชศาสตรบัณฑิต ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ม.นเรศวร 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7