รับตรง58 ภาคปกติ รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
   • การจัดการทางวัฒนธรรม
   • พัฒนาสังคม
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
   • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การปกครอง
 • คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. / หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 1,434 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์