รับตรง58 ชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามในจ.ชายแดนภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 ชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามในจ.ชายแดนภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 19 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สายวิทยาศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • และสาขาอื่นที่เป็นวิชาด้านวิทยาศาสตร์
 • สายศิลปศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • ครุศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • อิสลามศึกษา
  • นิเทศศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
  • วิทยาการจัดการ
  • และสาขาอื่นที่เป็นวิชาด้านศิลปศาสตร์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย ถือกำเนิด และมีภูมิลำเนาปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 • บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัครมีภูมิลำเนาปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนรับ

 • จังหวัดนราธิวาส 13 คน
 • จังหวัดปัตตานี 12 คน
 • จังหวัดยะลา 8 คน
 • จังหวัดสตูล 7 คน
 • จังหวัดสงขลา 4 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: