รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประมง
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
  • (หน้า 3)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 5)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน
  • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 7)
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าตามแต่ละคณะสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนรับ

 • 2,900 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบปฏิบัติ(ถ้ามี)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์