รับตรง58 ผู้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง58 ผู้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยมสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยได้เข้าร่วม และบรรยายภาพประกอบ จากการที่ผู้สมัครได้เข้าร่วมนั้นช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการ ศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เขียนบรรยายถึงสิ่งที่พบเห็นตามสถานที่ทั่วไป ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิต หรือทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างไร โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา
  • สำหรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • สำหรับแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เขียนเรียงความหัวข้อความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจุบัน โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน/เขียนเรียงความ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์