รับตรง58 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 17 เมษายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • การประมง
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์/การบัญชี-คู่ขนาน
  • นิติศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ-คู่ขนาน
  • นิติศาสตร์/ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ-ขนาน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คู่ขนาน
 • คณะแพทยศาสตร์-โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • อนามัยชุมชน/นิติศาสตร์-คู่ขนาน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม/นิติศาสตร์-คู่ขนาน
  • อนามัยชุมชน/เศรษฐศาสตร์-คู่ขนาน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม/เศรษฐศาสตร์-คู่ขนาน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/เศรษฐศาสตร์-คู่ขนาน
  • การส่งเสริมสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์-คู่ขนาน
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์-การประชาสัมพันธ์
  • นิเทศศาสตร์-การสื่อสารสื่อใหม่
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์/การจัดการธุรกิจ-คู่ขนาน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • อุตสากรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ชีวเคมี
  • โภชนาการและโภชนบำบัด
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ-คู่ขนาน
  • ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาอังกฤษ-คู่ขนาน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • ศิลปะการแสดง
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
 • วิทยาลัยการศึกษา
  • การศึกษาเคมี/วิทยาศาสตร์เคมี-คู่ขนาน
  • การศึกษาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา-คู่ขนาน
  • การศึกษาฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์-คู่ขนาน
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์เคมี/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ตรีควบโท
  • วิทยาศาสตร์ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ตรีควบโท
  • วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ตรีควบโท
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการสอบ GAT
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการเรียนขั้นต่ำ ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์