รับตรง58 ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รพ.บ้านแพ้ว ม.พะเยา 2558

รับตรง58 ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล รพ.บ้านแพ้ว ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 16 มีนาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน/ผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ชั้น 5 อาคารสมเด็จย่าโรงพยาบาลบ้านแผ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์