TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในหลักสูตรดังต่อไปนี้
  • กลุ่มที่ 1 – การศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน เทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข สาขารังสีเทคนิค และเทคนิคพยาธิ
  • กลุ่มที่ 2 – มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา และ
   • สำเร็จการศึกษาพนักงานอนามัย
   • สำเร็จการศึกษาผดุงครรภ์อนามัย
   • สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
  • กลุ่มที่ 3 – เป็นผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุขศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และต้องการเทียบโอนเข้าศึกษา
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7