รับตรง58 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2558

รับตรง58 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 17 เมษายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15 คน
   • สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 15 คน
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 คน
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 คน
   • สาขาวิชาการประมง 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็นบุตรหลาน เหลน สายตรงของเจ้าของกิจการอาหารและสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปลงรูป ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรอื่น ตามดุลยพินิจของกรรมการ โดยมีหนังสือรับรอง
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์