รับตรง58 ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2558 – แก้ไขปฏิทิน

รับตรง58 ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2558 – แก้ไขปฏิทิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • เคมี
  • (หน้า 9)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-หลักสูตรนานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 11)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 12)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 13)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • มีเดียอาร์ต-การออกแบบกราฟฟิก
  • มีเดียอาร์ต-แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์
  • มีเดียอาร์ต-การออกแบบภาพยนตร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย-เทคโนโลยีมัลติมีเดียดิจิทัล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย-การพัฒนาเกม
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย-เทคโนโลยีมัลติมีเดียชีวการแพทย์
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
  • หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่ายที่ 2 ขึ้นไปของศูนย์สอวน.
  • หรือเกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันด้านวิชาการระดับประเทศ หรือนานาชาติ
 • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้านระดับปริญญาตรี
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ หรือความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • (หน้า 4)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบคัดเลือก
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์