รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาจีน
  • การพัฒนาชุมชน
  • สารสนเทศศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • สัตวศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • รัฐศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • พละศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การจัดการ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 2,370 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิชาการและประมวลผลชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาม หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์