รับตรง58 ภาคปกติ รอบโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ รอบโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ และอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเงินและการธนาคาร
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาไทย
   • พลศึกษา
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • ประเภทเรียนดี
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เป็นเขตพื้นที่บริการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
 • ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เป็นเขตพื้นที่บริการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
  • เป็นผู้มีกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีหนังสือ เกียรติบัตรรับรองจากสถานศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม
 • ประเภทอื่น
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เป็นเขตพื้นที่บริการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 770 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์