รับตรง58 ผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2558

รับตรง58 ผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 12 ห้อง 1208 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์