รับตรง58 หลักสูตร 2 ปริญญา เศรษฐศาสตร์/สื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง58 หลักสูตร 2 ปริญญา เศรษฐศาสตร์/สื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 6 เมษายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลคะแนนวิชาภาษาไทย O-NET ไม่น้อยกว่า 55%
 • มีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ O-NET ไม่น้อยกว่า 25%
 • มีผลคะแนนสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์
 • ในกรณีที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องเข้ารับการทดสอบที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย

จำนวนรับ

 • คณะเศรษฐศาสตร์ 40 คน
 • คณะการสื่อสารมวลชน 40 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน / สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

เว็บไซต์