รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • สถิติประยุกต์-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถิติประยุกต์-ธุรกิจการเงิน
  • สถิติประยุกต์-การจัดการคุณภาพ
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีการพิมพ์
  • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
  • การบริหารทรัพยากรอาคาร
  • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • การจัดการทางวัฒนธรรม
  • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  • การจัดการนวัตกรรมสังคม
  • การจัดการสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจการบิน
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-การจัดการกิจกรรม การประชุม และนิทรรศการ
  • (หน้า 4)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การบริหารงานตำรวจ
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • จิตรกรรม
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
  • ดนตรี
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
  • วิทยุกระจายเสียง
  • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
  • (หน้า 5)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจบริการ
  • การประกอบการธุรกิจ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินการธนาคาร
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรการบัญชี
  • การชี
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ-ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
   • การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • ธุรกิจพาณิชย์นาวี
   • การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
   • การบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร
   • การจัดการซัพพลายเชนสากล-หลักสูตรนานาชาติ
   • การจัดการการขนส่ง
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 8)

จำนวนรับ

 • 2,950 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11, 17)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์