รับตรง58 ใช้คะแนน GAT-PAT/7 วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 ใช้คะแนน GAT-PAT/7 วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตหาดใหญ่ (หน้า 8)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • พยาบาลศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การตลาด
   • การเงิน
   • บริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • การบัญชี
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   • สัตวศาสตร์
   • วาริชศาสตร์
   • พืชศาสตร์และพัฒนาการเกษตร
   • การจัดการศัตรูพืช
   • ปฐพีศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะศิลปศาสตร์
   • ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ชุมชนศึกษา
  • คณะนิติศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • คณะการแพทย์แผนไทย
   • การแพทย์แผนไทย
  • คณะเทคนิคการแพทย์
   • เทคนิคการแพทย์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • ดิจิตอลมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
 • วิทยาเขตปัตตานี (หน้า 11)
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
   • พลศึกษา
   • สุขศึกษา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • จิตวิทยา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยียาง
   • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เทคโนโลยีการประมง-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
   • เทคโนโลยีการประมง-อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมีชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์นิเทศ
   • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ภูมิศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
   • การจัดการสารสนเทศ
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • พัฒนาสังคม
   • ภาษาและวรรณคดีไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษามลายู
   • มลายูศึกษา
   • ภาษาอาหรับ-อาหรับธุรกิจ
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาเยอรมัน
   • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน
   • ปรัชญาและศาสนา
   • ประวัติศาสตร์
   • ภาษาญี่ปุ่น
  • วิทยาลัยอิสลามศึกษา
   • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
   • อิสลามศึกษา
   • อิสลามศึกษา-นานาชาติ
   • การสอนอิสลามศึกษา
   • กฎหมายอิสลาม
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะประยุกต์
  • คณะวิทยาการสื่อสาร
   • นิเทศศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • คณะรัฐศาสตร์
   • การปกครอง
   • การปกครองท้องถิ่น
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   • นโยบายสาธารณะ
 • วิทยาเขตภูเก็ต (หน้า 15)
  • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
   • การจัดการการท่องเที่ยว-นานาชาติ
   • การจัดการการบริการ-นานาชาติ
  • คณะวิเทศศึกษา
   • วิเทศธุรกิจ-จีน-นานาชาติ
   • จีนศึกษา-นานาชาติ
   • ไทยศึกษา-นานาชาติ
   • วิเทศศึกษา-นานาชาติ
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (หน้า 16)
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • การจัดการงานวิศวกรรม
   • ชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
   • การบัญชี 2 ภาษา
   • พัฒนาธุรกิจ
   • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
 • วิทยาเขตตรัง (หน้า 18)
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
   • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
   • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
   • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • สถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 5-6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00, 2.25 หรือ 3.00 ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือวิชาสามัญ 7 วิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนนสอบ
 • สัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: