TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษาการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.กรุงเทพฯ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-นานาชาติ
   • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการสอบคะแนนสามัญ 7 วิชา
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนนสอบ
 • สัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10