TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง58 ช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 23 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานหลักสูตรและจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5