TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง58 วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558 (รอบสอง)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 ในประเทศไทย
 • สอบได้ในลำดับที่ 1 ถึง 50 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เมื่อเรียงตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวิชาเคมี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8