รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 19 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรและชีวภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
   • พลศึกษา
   • จิตวิทยา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาจีน
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
   • การบริหารและการพัฒนาชุมชน
   • ดนตรีสากล
   • นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
   • ภาษาจีนธุรกิจ
   • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • วัฒนธรรมศึกษา
   • ศิลปกรรม-ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ศิลปกรรม-ออกแบบประยุกต์ศิลป์
   • สารสนเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์
   • นิเทศศาสตร์-การประชาสัมพันธ์
   • นิเทศศาสตร์-วิทยุโทรทัศน์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยี
   • คณิตศาสตร์
   • คหกรรมศาสตร
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สถิติประยุกต์
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมการแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์