รับตรง58 นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 2558

รับตรง58 นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 2558

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2558
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หลักสูตร 3 ปี
  • สาขาวิชาช่างต่อเรือ
   • งานช่างต่อเรือโลหะ
   • งานช่างต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส
   • งานช่างเชื่อมโลหะ
   • งานช่างเขียนแบบต่อเรือ
  • สาขาวิชาช่างการอู่เรือ
  • สาขาวิชาช่างกลโรงงานเรือ
   • งานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
   • งานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
   • งานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
   • งานช่างโลหะ
   • งานช่างเขียนแบบจักรกล
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ
   • งานช่างไฟฟ้ากำลัง
   • งานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นชายโสด อายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์