กำหนดการรับตรง58 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 2558

กำหนดการรับตรง58 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

รับตรง58 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 2558 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

  • 27 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558

รับข่าวสารเพิ่มเติม

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

เว็บไซต์