รับตรง58 คณะทันตแพทยศาสตร์-นานาชาติ ม.มหิดล 2558

รับตรง58 คณะทันตแพทยศาสตร์-นานาชาติ ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 พฤศจิกายน 2557 – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 540 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 207 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 76 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • มีผลคะแนน SAT II ในส่วนของคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี
 • ใช้คะแนน GPAX แต่ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์