รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 15 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • พลศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติประยุกต์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ชีววิทยา
  • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
  • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-หลักสูตรนานาชาติ
  • ดนตรี
  • ศิลปกรรม
  • การเมืองการปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริหารงานยุติธรรม
  • นิติศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • นิเทศศาสตร์
  • การตลาด
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บัญชี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การออกแบบ-ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบ-ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • การออกแบบ-ออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า )

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. /ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 8)

จำนวนรับ

 • 3,262 คน
 • (หน้า 17)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลอาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์