รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558 (รอบที่ 2)

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี 5 ปีและเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
   • คอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สังคมศึกษา
   • ชีววิทยา
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • พลศึกษา
   • เกษตรศาสตร์
   • อุตสาหกรรมศิลป์
   • ภาษาจีน
   • ภาษาเกาหลี
   • นาฏศิลป์
   • การประถมศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีไทย
   • ดนตรีสากล
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
   • การท่องเที่ยว
   • การพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ศิลปกรรม
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • อาหารและโภชนาการ
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ชีววิทยา
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฟิสิกส์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • บริหารธุรกิจ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจบริการ
   • บริหารธุรกิจ-การตลาด
   • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาจีนธุรกิจ
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: