รับตรง58 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทยและบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี — หรือ ผู้สมัครที่เป็นบุตรธิดาของทหาร ตำรวจ ครู ราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) โดยที่บิดาหรือมารดาต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยพิจารณาจากรายได้รวมของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • 30 คนดังนี้
  • กอ.รมน.ภาค 1
   • กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ราชบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์
   • 7 คน
  • กอ.รมน.ภาค 2
   • นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ
   • 8 คน
  • กอ.รมน.ภาค 3
   • เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์
   • 8 คน
  • กอ.รมน.ภาค 4
   • ชุมพร นราธิวาส ยะลา ระนอง สงขลา สตูล ปัตตานี
   • 7 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8