รับตรง58 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2558

รับตรง58 รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2558

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • คณะสายวิทย์ : 11 – 31 มีนาคม 2558
 • คณะอื่น : 11 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3, 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะการแพทย์แผนจีน
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจจีน
  • การเงิน
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • วิทยุโทรทัศน์
  • การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  • ศิลปะการแสดง
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การประชาสัมพันธ์
  • สื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การท่องเที่ยว
  • การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  • อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะกายภาพบําบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการโรงพยาบาล
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
  • คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • คณะสายวิทยาศาสตร์
  • เป็นผู้ที่เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
  • มีการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)
 • คณะอื่น
  • ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ
  • คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
  • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์