รับตรง59 ข้าราชการในกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ 2559

รับตรง58 ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร/ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2558

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน นายทหารกองหนุน ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
  • ระดับปริญญาโท 4 อัตรา
  • ระดับปริญญาตรี 43 อัตรา
  • (หน้า 14)
 • ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 344 อัตรา
  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 228 อัตรา
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 หรือ 2.80
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละตำแหน่งที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 621 อัตรา
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22