TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะวิเทศศึกษา ปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก : 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • รอบสอง : 1 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิเทศศึกษา
  • สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 20 คน
  • สาขาวิชาจีนศึกษา 20 คน
  • สาขาวิชาไทยศึกษา 20 คน
  • สาขาวิชาวิเทศศึกษา 20 คน
   • เกาหลีศึกษา
   • วิเทศธุรกิจ : เกาหลี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า หรือ
  • HSK — ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีนและจีนศึกษาเท่านั้น
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5