รับตรง58 ประเภททั่วไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2558

รับตรง58 ประเภททั่วไป ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 10)
 • ระดับปริญญาตรี
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • (หน้า 18)
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 36)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์