TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 สาขาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์-หาดใหญ่ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก : บัดนี้ – 4 มีนาคม 2558
 • รอบสอง : 16 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติในประเทศไทย สายวิทย์-คณิตหรือศิลป์-คำนวณ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย โดยอาจพิจารณาจากผลงานทางด้านดิจิตอลมีเดีย หรือผลงานทางด้านศิลปะ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครโดยตรง ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5