TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 โควตา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
   • วิทย์คณิต/ศิลป์คำนวณ
   • เกรดคณิตศาสตร์ 2.50
   • เกรดภาษาต่างประเทศ 2.50
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
   • วิทย์คณิต/ศิลป์คำนวณ
   • เกรดคณิตศาสตร์ 2.50
   • เกรดภาษาต่างประเทศ 2.50
  • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   • วิทย์คณิต/ศิลป์คำนวณ
   • เกรดคณิตศาสตร์ 2.50
   • เกรดภาษาต่างประเทศ 2.50
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
   • วิทย์คณิต/ศิลป์คำนวณ
   • เกรดคณิตศาสตร์ 2.50
   • เกรดภาษาต่างประเทศ 2.50
  • การจัดการการท่องเที่ยว
   • ทุกกลุ่มสาระ
   • เกรดคณิตศาสตร์ 2.50
   • เกรดภาษาต่างประเทศ 2.50
  • การตลาด
   • วิทย์คณิตศิลป์คำนวณ
   • เกรดคณิตศาสตร์ 2.50
   • เกรดภาษาต่างประเทศ 2.50
  • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
   • ทุกกลุ่มสาระ
   • เกรดคณิตศาสตร์ 2.50
   • เกรดภาษาต่างประเทศ 2.50
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ทุกกลุ่มสาระ
   • เกรดคณิตศาสตร์ 2.50
   • เกรดภาษาต่างประเทศ 3.00
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญจากโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตามแต่ละสาขาวิชากำหนด กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 200 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5