รับตรง58 โครงการต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 โครงการต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ โครงการต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์