รับตรง58 นศ.ต่างชาติ/ไทย คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

รับตรง58 นศ.ต่างชาติ/ไทย คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาไทยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ภาคการศึกษาที่หนึ่ง : 2 กุมภาพันธ์ – 2 มิถุนายน 2558
 • ภาคการศึกษาที่สอง : 18 มิถุนายน – 16 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • สาขาวิชาการจัดการการบริการ
   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีอายุ 17 ถึง 25 ปี
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 477 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 153 หรือ
   • Internetbased — ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
  • ผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในประเทศ ที่มีผลคะแนนสอบเทียบเท่าคะแนนดังกล่าว ตามเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ณ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์