TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก 6 มกราคม – 2 มีนาคม 2558 (สอบข้อเขียน)
 • รอบสอง 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2558 (ยื่นคะแนน)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 60 คน
   • สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ 60 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • สำหรับรอบที่ 2 ต้องมีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7